قرارداد مشترکین

به نام خدا
تاریخ : (تاریخ خرید سرویس)

اين قرارداد في مابين «شركت همراه ساز جهان» به شماره ثبت 371345  به نمایندگی آقای علیرضا محمدی عضو هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................................................... به شماره ثبت ................................. به نشانی ........................................................................................................................... به نمايندگي ............................................... که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط مندرج در این قرارداد منعقد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

فروش پیامک انبوه  و خدمات ارزش افزوده به خریدار در بستر فنی فروشنده

 

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ....................  لغایت ....................  به مدت 12 ماه می باشد.

تبصره 1: در صورت خاتمه قراردادهای فی مابین فروشنده و اپراتورهای تلفن همراه کشور ویا قطع سرویس پیامک به هر دلیل، این قرارداد نیز به صورت اتوماتیک خاتمه یافته تلقی شده و طرفین مکلف به تسویه حساب می باشند.

 

ماده 3 : بهاء قرارداد

1-3- بهاء هر عدد پیامک بسته به تعداد خرید در هر درخواست برای ارسال به زبان فارسی به مشترکین شبکه همراه اول دائمی یا اعتباری بر اساس جداول درج شده در پیوست یک محاسبه می شود.

2-3- بهاء واگذاری امتیاز بهره برداری از شماره های مجازی با پیش شماره 1000 و 2000 و 3000 و 50002 و 50004 و 021 براساس جداول درج شده در پیوست دو محاسبه می شود.

3-3- بهاء نرم افزارها، ابزارهای برنامه نویسی و سایر خدمات نرم افزاری بر اساس جداول درج شده در پیوست سه و درصورت استفاده خریدار محاسبه می شود.

4-3- بهاء اجاره فضا و خدمات راهبری و پشتیبانی سخت افزارها و خطوط ارتباطی اختصاصی مورد نیاز براساس جداول درج شده در پیوست چهار و درصورت استفاده خریدار محاسبه می شود.

تبصره 1:  هزینه ارسال به زبان لاتین به مشترکین همراه اول  2.5 برابر و به زبان فارسی یا انگلیسی به مشترکین سایر اپراتورها (ایرانسل، تالیا، ...) 1.5 برابر طبق مبالغ مندرج در پیوست1 می باشد.

تبصره 2: خریدار مجاز به استفاده از شارژ خریداری شده تا پایان دوره قرارداد می باشد. درصورتیکه قرارداد برای دوره های بعدی تمدید شود و یا قرارداد جدیدی با همین موضوع بین طرفین منعقد گردد، میزان شارژ خریداری شده و استفاده نشده به قرارداد جدید منتقل می گردد، اما اگر بنا به هر دلیلی خریدار از ادامه قرارداد انصراف داده و یا نسبت به تمدید قرارداد یا عقد قرارداد جدید با موضوع مشابه اقدام ننماید، هیچ مبلغی بابت شارژ خریداری شده عودت داده نخواهد شد.

تبصره 3: قرارداد فوق مشمول مالیات بر ارزش افزوده که هر سال توسط دولت اعلام می گردد، بوده و در هر صورتحساب در وجه فروشنده توسط خریدار پرداخت می گردد.

تبصره 4: در صورت ابلاغ بهای جدید پیامک از سوی اپراتورهای تلفن همراه کشور، قیمتهای فوق در قالب متمم قرارداد قابل تعدیل خواهد بود.

ماده 4 : نحوه پرداخت و تضمین

1-4- فروشنده براساس درخواست خریدار نسبت به محاسبه مبلغ و صدور پیش فاکتور اقدام نموده و خریدار نسبت به پرداخت وجه اقدام می نماید. پس از پرداخت وجه خریدار امکان استفاده از خدمات درخواستی را خواهد داشت. در پایان هرماه یک فاکتور تجمیعی بر اساس پیش فاکتورهای صادره طی ماه صادر و به خریدار تحویل خواهد شد.

تبصره 5: در صورت وجود اختلاف در فاکتورهای صادره، خریدار موظف است کتباً موضوع را به اطلاع فروشنده رسانده و طرفین تعهد می نمایند که حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تعیین و تکلیف اختلاف اقدام نمایند و نیز اختلاف موجود در اولین صورتحساب بعدی خریدار اعمال می گردد. بدیهی است وجود اختلاف دلیلی بر عدم پرداخت وجه صورتحساب نمی باشد.

2-4-  خریدار مکلف است همزمان با امضاء قرارداد نسبت به تحویل یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ ................. ریال ویا سفته معتبر به مبلغ ................. ریال به فروشنده اقدام نماید.

تبصره 6: فروشنده مجاز است درصورت ایجاد هرگونه خسارات احتمالی توسط خریدار به منظور جبران خسارات وارده از محل تضمین مذکور برداشت نماید. در این صورت خریدار موظف است در اسرع وقت نسبت به ترمیم تضمین مذکور اقدام نماید. همچنین کلیه تضمینها در انتهای قرارداد و پس از تسویه حساب کامل به خریدار عودت خواهد شد.

4-4- در صورتیکه خریدار و فروشنده توافق نمایند، فروشنده صورتحساب و یا قرارداد مشتری نهائی را راسا صادر خواهد نمود، در این صورت مبلغی با توافق طرفین به عنوان کارمزد به خریدار پرداخت می شود. ارائه خدمات به مشتری نهائی تنها پس از تسویه حساب کامل و یا ارائه چک تضمین از طرف خریدار یا مشتری نهائی صورت خواهد پذیرفت. همچنین پرداخت کارمزد منوط به تسویه حساب کامل با مشتری نهائی بوده و پیگیری دریافت مطالبات از مشتری به عهده خریدار میباشد.  

ماده 5 : تعهدات خریدار

1-5- الزام به رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی ارائه شده از سوی شرکت های اپراتور تلفن همراه کشور و فروشنده.

2-5- خریدار ملزم به رعایت قوانین دولت الکترونیکی از قبیل قوانین امنیتی سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر و قوانین محرمانگی اینترنت می باشد.

3-5- مسئولیت آثار سوء ناشی از ارسال پیام برای مشترکین و جبران خسارات به عهده  خریدار از جمله در مقابل تمام دستگاههای بازرسی و نظارتی است. علیهذا در این گونه موارد فروشنده نیز می تواند جزء معترضین باشد.

4-5- خریدار حق انتقال قرارداد به صورت کل را به فرد یا افراد غیر، بدون اخذ مجوز کتبی از فروشنده ندارد و در صورت مشاهده این موضوع فروشنده مجاز به فسخ یکطرفه قرارداد می باشد.

5-5- خریدار متعهد می گردد کلیه اطلاعات ناشی از انجام موضوع قرارداد را محرمانه تلقی نماید و در صورت اثبات خلاف این امر، خریدار در قبال آن مسئول خواهد بود.

6-5- مسئولیت حقوقی ناشی از کلیه پیامهای ارسالی به مشترکین تلفن همراه کشور درصورت هرگونه شکایت مستقیم یا غیر مستقیم به عهده خریدار است.

7-5- پیامهای تجاری ناخواسته نباید بدون رضایت قبلی کاربران انتهایی فرستاده شود.

8-5- فرستندگان پیامهای تجاری نباید از header های فریبنده جهت مخفی نمودن هویت فرستنده استفاده کنند و همچنین نباید از عناوین موضوعی اشتباه یا گمراه کننده استفاده نمایند.

9-5- چنانچه قانون برای فرستندگان پیامها در شرایط خاص جریمه هایی پیش بینی نماید خریدار متعهد به پرداخت جریمه ها در صورت نقض قانون می باشد.

10-5- خریدار متعهد می باشد کلیه قوانین مصوبه که ممکن است در آینده برای ارسال پیام چه به صورت عمومی از طرف قانونگذار و چه به صورت اختصاصی از طرف شرکتهای اپراتور تلفن همراه وضع گردد را اجرا نماید.

11-5- برای پیامهای ناخواسته چنانچه کاربر دریافت کننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party Pays) شود خریدار متعهد به جبران آن می باشد.

12-5- اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در صورت نیاز برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد.

13-5- مسئولیت پاسخگوئی به شکایات مشتری نهائی بعهده خریدار می باشد.

14-5- محتوای پیام ارسالی می بایست با هر یک از اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد.

الف- با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد و در تضاد نباشد.

ب- باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.

ج- مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.

د- مغایر با اخلاق حسنه حاکم بر جامعه نباشد.

ه- با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.  

ماده 6 : تعهدات فروشنده  

1-6- فروشنده موظف به هماهنگی با خریدار در اجرای پروتکل ها و اینترفیس های لازم و استاندارد جهت راه اندازی سیستم مورد نیاز خریدار است.

2-6- فروشنده موظف است بستر فنی لازم جهت امکان ارسال پیام را در طول مدت قرارداد فراهم آورد.

3-6- در صورت عدم امکان تحویل پیامک به شبکه اپراتورهای تلفن همراه، به صورت اتوماتیک به حساب خریدار برگشت داده می شود.

 

ماده 7 : واگذاری شماره مجازی

1-7- خریدار موظف به ارائه اطلاعات کامل اشخاص حقیقی یا حقوقی استفاده کننده از شماره های مجازی واگذار شده به فروشنده می باشد. بدیهی است شماره های جدید تنها پس از ارائه اطلاعات مذکور فعال شده و شماره های قبلی نیز در صورت عدم ارائه اطلاعات غیر فعال می شود.

2-7- واگذاری شماره مجازی به خریدار هیچ گونه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت خریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار دارد. پس از گذشت یکسال با پرداخت 50درصد هزینه فعال سازی اولیه امکان تمدید برای یکسال دیگر وجود دارد. در صورت خاتمه قرارداد فعلی و عدم انعقاد قرارداد جدید به هر دلیل فروشنده هیچ تعهدی نسبت به شماره های واگذار شده نخواهد داشت.

 

ماده 8 : کسورات قانونی

پرداخت انواع مالیات و عوارض و حق بیمه های اجتماعی متعلقه به خریدار اعم از اینکه در طول اجرای قرارداد و یا بعداً وضع شود بعهده خریدار می باشد.    

 

ماده 9 : فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد از سوی خریدار، فروشنده مجاز به اخذ هزینه ها و خسارات متحمل شده از محل ضمانت خریدار مندرج در ماده 4 قرارداد خواهد بود.

 

  

ماده 10 : اختلافات  

اختلافات فی مابین ابتدا از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل می گردد در غیر این صورت کمیته ای متشکل از یک نماینده از طرف فروشنده و یک نماینده از طرف خریدار و یک نماینده از طرف شورای عالی انفورماتیک کشور منشاء حل اختلاف خواهد بود و به هر حال در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات و حل اختلاف در این مرحله، نهایتاً موضوع از طریق ارجاع به مراجع صالح قضایی پیگیری خواهد شد.

 

ماده 11: قوه قهریه (حوادث غیر مترقبه)

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و سایر عوامل خارج از اختیار طرفین قرارداد از قبیل جنگ، اعتصاب، آتش سوزی و زلزله به گونه ای که انجام تعهدات موضوع قرارداد را با مشکل مواجه نماید، مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود و در صورت ادامه وضعیت فوق طرفین می توانند نسبت به فسخ قرارداد و تسویه حساب اقدام نمایند.

 

ماده 12: سایر شرایط

هر گونه تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر با موافقت کتبی طرفین قرارداد (با امضاهای مجاز یا امضای نمایندگان تام الاختیار) معتبر خواهد بود.

 

ماده 13: اختتامیه

این قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 13 ماده، 6 تبصره و 4 پیوست با امضای مجاز طرفین به شرح ذیل تنظیم و منعقد گردیده و هر دو نسخه حکم واحد را دارد و مقررات حاکم بر این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.