شماره حساب های جهان پیامک

بانك شماره حساب شماره كارت شماره شبا صاحب حساب
بانک ملت ملت 1928989583 6104-3371-0134-5815 * IR 69 0120 0100 0000 1928 9895 83 شرکت همراه ساز جهان
بانک پارسیان پارسیان 21.7676.1 6221-0610-4046-8425 * IR 17 0540 1064 0210 0007 6760 01 شرکت همراه ساز جهان
بانک پاسارگاد پاسارگاد 246.8100.10036409.1 5022-2919-0001-0347 IR 48 0570 0246 8101 0036 4090 01 شرکت همراه ساز جهان
بانک ملی ملی 0205401066007 6037-9911-2007-3717 IR 17 0170 0000 0020 5401 0660 07 علیرضا محمدی
امکان پرداخت با تمامی موبایل ها # 221352 * 4 * 733 * آسان ترین روش پرداخت - بدون نیاز به اینترنت جهان پیامک
* شماره کارت های بانک ملت و پارسیان به نام آقای علیرضا محمدی می باشد.